Makâleler

Felsefede Yerellik: Mümkün ve Gerekli mi?

Submitted by safakural on Per, 22/02/2018 - 11:50

Kaynak: "Felsefede Yerellik: Mümkün ve Gerekli mi?", 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Ed: Hüseyin Gazi Topdemir, Yahya Altınkurt, Çağlar Kaya, Elif Iliman Püsküllüoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Muğla, Haziran 2017, ss. 1711-1717.

Sokak, Şehir ve İnsan

Submitted by safakural on Sa, 18/07/2017 - 16:40

Bazı kavramlar birbirlerini adeta gizemli bir şekilde tamamlıyor ya da içerdikleri karşıtlıklar aracılığıyla sınırlayıp anlamlandırıyorlar. Bu özelliğin, günümüz dil felefesi açısından bakıldığında, kolayca anlaşılabilir olduğunu söylemek zor görünmektedir. Çünkü sarmal kavramlar(1), bileşeni her bir kavramın tek başına sahip olduğu anlamın dışında bir içerik taşıyorlar.

Kültür, Medeniyet ve Bilim

Submitted by safakural on Pt, 27/02/2017 - 16:05

Özet: Kültür denilince öncelikle belirli bir coğrafyada, ortak tarihe sahip toplumu/toplumları ilgilendiren faaliyetleri dikkate almak yerinde olur. Medeniyet denilince, bir kültürün özellikle hukuk, sanat ve bilim alanındaki başarıları ve bu başarılar aracılığıyla başka kültürlere kendini kabul ettirmesi olgusunu temele almak yerinde olur. Bir kültürün medeniyet olarak evrilmesi ve kendini diğer kültürlere kabul ettirebilmesinin temel koşulu ise gelişmiş ve bireylerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şehirlere sahip olmaktır.

Anahtar kelimeler: Kültürler arası ilişki, medeniyetler arası ilişki, hukuk, sanat, bilim, şehir

Pozitivist Metafizik

Submitted by safakural on Pt, 27/02/2017 - 14:53

Viyana Çevresi düşünürlerini karakterize eden en önemli özellik şüphesiz onların katı metafizik karşıtlığıdır.  Metafizik karşıtlığı, Çevre düşünürlerinin temel ortak noktası olarak kabul edilebilir.

Viyana Çevresi, Mantıkçı Empirizm, Mantıkçı Pozitivizm gibi isimlerle anılan, ama  aslında belirli bir felsefi sistemi yansıtmayan çalışmaların ortak özellikleri arasında dil analizini, mantık/matematik alanlarında ortaya konulan başarıları ve doğrulama/yanlışlama gibi kavramlara verdikleri tanımları saymak da mümkündür. Fakat metafizik karşıtlığını bu özelliklerin bir adım önünde düşünmek yerinde olacaktır. Çünkü metafizik karşıtlığı, hatta düşmanlığı, Çevre düşünürlerinin biraraya gelmesinde bir çıkış noktası oluşturmuştur.

Çevre'nin lideri konumunda olan M. Schlick başta olmak üzere diğer düşünürlerin tamamının bilim adamı olması bu karşıtlığın çıkış noktasını oluşturduğu  düşünülebilir. "Ne ki metafiziktir, o anlamsızdır; ne ki anlamsızdır o metafiziktir" şeklinde sloganlaşmış tutumun arkasında Çevre düşünürlerinin bilim kökenli olmaları elbette  önemli bir rol oynamıştır. Fakat sanıyorum asıl sebebi, Newton sistemi ile Aristoteles'in bilim ve felsefe anlayışı arasındaki farkta aramak çok daha yerinde olacaktır. Bu bakış açısı, aşağıda ele almaya çalışacağım gibi, Kant ile başlayan felsefi dönemin ve değişen dünya görüşünün daha iyi anlaşılmasına da olanak verecektir. Diğer bir ifadeyle metafizik karşıtlığı, aslında bilimin ve felsefenin tarihi gelişiminin doğal bir sonucudur.

Teknolojinin 'Teknoloji' Kavramı ve Değerlerle İlişkisi

Submitted by safakural on Sa, 29/11/2016 - 16:09

Özet: Teknoloji, 20. yy’ın yanısıra 21. yy da karakterize edecek gibi görünmektedir. Dolayısıyla toplumların bu kavrama yabancı kalmaları sözkonusu olamayacaktır. Bu alanda başarılı olabilmek, teknoloji üretebilmek demektir; fakat teknoloji üretebilmenin öncelikli koşulu ise, önce bu kavramın anlamının kavranabilmesidir. Eğer toplumda ve bireylerde, sadece bu kavram hakkında değil, bu kavramın hızla değişen anlamı hakkında yeterli bir bilgi ve bilinç yoksa, teknolojinin o toplumda istenilen seviyeye ulaştırılması da sözkonusu olamaz. Teknik, insanın doğal denilebilecek becerilerine işaret eder; halbuki teknolojinin, bilimlerle, kültürle ve dolayısıyla değerlerle yakın ilişkisi olduğunu düşünce tarihi bize göstermektedir. Teknoloji ürünü bir aracı kullanmak, teknik bir beceri gerektirir. Halbuki teknoloji üretebilmek için, bu aletleri yapacak bilimsel bilgilere; fakat bu bilimsel bilgilerin önem verilmesini sağlayabilmek, gerekli ortamı oluşturabilmek, doğru hedefleri ortaya koyabilmek, gerekli olanı yerinde ve zamanında teşhis ve tespit edebilmek için ise ‘değer’lere ihtiyaç vardır. İşte bu noktada, “teknoloji” kavramının kendisi, teknolojiden önce gelmek durumundadır. Gerek bireyler gerek toplum, sahip olduğu teknoloji kavramından öte bir teknolojiye sahip olamaz ve onu verimli bir şekilde kullanamaz.
Anahtar kavramlar: Teknik/teknoloji, teknoloji/değer, "teknoloji" kavramı/değer ve değer/teknoloji ilişkisi

Türkiye'de Aydınlanma, Birey ve Bireyleşme ve Bunun Türkiye'ye Yansımaları

Submitted by safakural on Çar, 13/07/2016 - 03:13

"Aydınlanma" denilince bir yanıyla Newton'un bilimsel çalışmaları diğer yanıyla da Kant'ın felsefesi öncelikli olarak akla gelir. Bu iki düşünür, Aydınlanma döneminin iki temel dayanağıdır.

Aydınlanma'yı karakterize eden diğer bir özellik, İskoç Aydınlanması, Fransız Aydınlanması ve Alman Aydınlanması olarak ayrılan üç farklı unsurun birbirini tamamlayacak şekilde biraraya gelmesidir.