Mantık (Logic)

Puslu (Fuzzy) Mantık

Submitted by safakural on Pa, 14/02/2010 - 22:26

Özet: “puslu mantık” kavramını, “puslu küme” kavramıyla birlikte düşünmek gerekir. “Puslu küme” kavramını açıklamak için de öncelikle “klasik küme” kavramından ayrılan yönleri dikkate almak gerekir. Çünkü puslu küme, klasik küme anlayışının temel aksiyomlarının bütünüyle dışında bir anlayış üzerine kurulmuştur. Aynı durum, puslu mantık ve klasik düşünceyi temsil eden mantık arasında da sözkonusudur. Çünkü her iki mantık arasında gerek aksiyomları gerekse formel yapıları açısından köklü farklar vardır. Puslu küme ve dolayısıyla puslu mantığı karakterize eden diğer bir özellik, duyumların ve dilin yorumudur. Duyumlarımızın ve dilin puslu yapıda olduğunu kabul etmek, aynı zamanda farklı felsefi yorumlara da zemin hazırlamaktadır. Puslu mantığın hem felsefe hem de mantık açısından ortaya koyduğu yeni yorumlar dışında, teknolojideki uygulamaları,temel bilimlerde, sosyal bilimlerde ve insanı konu alan bilimlerde de yeni ufuklar açmış olması, onun günümüzde gittikçe artan öneminin gerekçesini oluşturmaktadır.

Temporal Interpretations Of The Connectives

Submitted by safakural on Cu, 08/01/2010 - 16:49

Abstract: In this paper I will try to analyse some neglected aspects of the connectives. This analysis shows also that the roles of connectives regarding physical things and in language are much deeper than expected. I’ll try than that the basic characteristics of the connectives in daily language are to relate the sentences each other according to their temporal specifications. Second, I will take into consideration that the different connectives set up different combinations between tense (and space) of the sentences, and each combination, as a whole, gives us a new information. If we take the sentences together with the connective as a whole, then we can speak of modality of the connectives in logic, and in daily language.

Keywords: Connectives, togetherness, time